(22) 864 39 99 530 427 437

Zakres ekspertyz

Wykonujemy kompleksowe analizy i ekspertyzy w zakresie:

 • analiz rachunkowych i ekonomicznych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz spółek na rynku polskim, jak i działających na rynku międzynarodowym;

 • zarządzania i organizacji przedsiębiorstw;

 • oceny zasadności wydatkowania środków publicznych przez samorządy terytorialne i inne instytucje użyteczności publicznej;

 • prawidłowości rozliczania zakładów pracy chronionej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 • oceny przygotowania i przeprowadzenia przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

 • oceny prawidłowości przygotowania oraz rozliczenia wszelkich działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;

 • oceny przygotowania oraz przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych;

 • wyceny majątku przedsiębiorstw, nieruchomości, a także gruntów;

 • wyceny wartości księgowej i rynkowej udziałów, akcji i wierzytelności;

 • inwentaryzacji majątku przedsiębiorstw;

 • oceny stanu technicznego oraz wartości rynkowej maszyn i składników majątkowych przedsiębiorstw;

 • wyceny przedsiębiorstw.

 

Oferujemy kompleksowe ekspertyzy z zakresu rachunkowości, zarządzania, księgowości, finansów, bankowości oraz ekonomii, w tym:

 • księgowość śledcza;

 • ekspertyzy księgowe;

 • badanie sprawozdań finansowych;

 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe;

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa;

 • analiza księgowa;

 • analiza ekonomiczna;

 • analiza bankowa;

 • finanse i księgowość przedsiębiorstw;

 • finanse i księgowość banków;

 • przekształcenia własnościowe;

 • procedury kredytowe i pomocy publicznej;

 • zamówienia publiczne;

 • fundusze strukturalne UE;

 • zarządzanie nieruchomościami;

 • wycena przedsiębiorstw;

 • wycena nieruchomości .

 

Analizy ekonomiczne są realizowane m.in. za pomocą:

Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiającej ustalenie stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.

Studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów, obejmującymi:

 • analizę techniczną i technologiczną,

 • analizę finansową i analizę wrażliwości,

 • analizę ekonomiczną – analizę wydatków i korzyści oraz efektywności kosztowej,

 • analizę administracyjno-organizacyjną,

 • analizę ryzyka i niepewności w projektach inwestycyjnych,

 • raport o oddziaływaniu na środowisko,

 • analizę alternatywnych wariantów (opcji).

Biznes planu przedsiębiorstwa, składającego się z części opisowej oraz części ekonomiczno-finansowej, na którą składają się m.in.:

 • przyjęte założenia metodyczne,

 • rachunek wyników wraz z zestawieniami analitycznymi,

 • przepływy pieniężne,

 • bilans,

 • NVP,

 • IRR,

 • MIRR,

 • okres zwrotu,

 • wskaźniki,

 • analiza wrażliwości,

 • analiza scenariuszowa,

 • komentarze i interpretacje wniosków.

Wyceny majątku przedsiębiorstwa metodami:

 • majątkowymi (skorygowanych aktywów netto),

 • poprzez wyliczenie odchyleń wartości księgowych poszczególnych składników aktywów przedsiębiorstwa od ich wartości rzeczywistej,

 • poprzez identyfikację praw przedsiębiorstwa do aktywów nie wykazywanych w bilansach (pozabilansowych) i wycenę tych praw,

 • poprzez skorygowanie wartości aktywów o wartości pozabilansowe oraz ciążące na przedsiębiorstwie zobowiązania, w tym i zobowiązania nie ujawnione w bilansie,

 • dochodowymi (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).